Leegstand maatschappelijk vastgoed

5 januari 2017

Een belangrijk item de afgelopen jaren was de ‘transformatie’ van leegstaand vastgoed, waarbij de focus lag op leegstaande kantoren en detailhandel, het zogeheten commercieel vastgoed. Inmiddels kampen ook diverse gemeenten in Nederland met het probleem van leegstand, het zogeheten maatschappelijk vastgoed. Scholen, buurthuizen, zwembaden, bibliotheken, verenigingsgebouwen  staan inmiddels al geruime tijd leeg en drukken op de gemeentelijke accommodatiebegroting.

Een belangrijk item de afgelopen jaren was de ‘transformatie’ van leegstaand vastgoed, waarbij de focus lag op leegstaande kantoren en detailhandel, het zogeheten commercieel vastgoed. Inmiddels kampen ook diverse gemeenten in Nederland met het probleem van leegstand, het zogeheten maatschappelijk vastgoed. Scholen, buurthuizen, zwembaden, bibliotheken, verenigingsgebouwen  staan inmiddels al geruime tijd leeg en drukken op de gemeentelijke accommodatiebegroting.

Strategisch vastgoed management

Naast de problematiek van leegstand, zijn veel gemeentelijke vastgoed portefeuilles de afgelopen jaren gegroeid, vaak zonder dat er concreet middelen voor beheer en onderhoud zijn bijgekomen. Sterker nog, vanwege bezuinigingen zijn de onderhoudsbudgetten veelal sterk gekrompen. De leegstand, de te lage huuropbrengsten en hoge onderhoudskosten drukken onevenredig zwaar op de begroting van diverse gemeenten.

Vanuit die optiek is het noodzakelijk om te bezien hoe dit soort locaties kunnen worden herontwikkeld om zo beheerkosten te verminderen, opbrengsten te generen en de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te vergoten. Hierbij wordt vandaag de dag vaak nog te eenzijdig gekeken naar kostenreductie en de invulling van die ene specifieke plek. Dit terwijl er juist ook sprake is van een mooie ruimtelijke opgave met aanzienlijke kansen.

(Omgevings)visie maatschappelijk vastgoed

Ontwerp & Omgeving is van mening dat juist uiterst zorgvuldig met deze locaties moet worden omgesprongen, zeker in gemeenten waar woningbouwmogelijkheden beperkt zijn. In het licht van de ladder voor duurzame verstedelijking moeten namelijk integraal de (on)mogelijkheden voor toekomstige invulling van deze locaties worden bezien.

Dit neemt niet weg dat op deze locaties de mogelijkheid bestaat om bepaalde beleidsdoelen te realiseren, zoals wonen, onderwijs, werken, spelen, zorg, cultuur, welzijn, sport, jeugd, openbaar groen etc. Hierbij kan een bundeling van initiatieven vaak voor een betere invulling van specifieke locaties zorgen. Verder bestaat de mogelijkheid om locaties met elkaar te verevenen, waardoor niet iedere locatie direct opbrengsten hoeft te genereren. Kortom prioritering in locaties, herverdeling van functies, initiatieven en programma’s, in nauw overleg met de omgevingsactoren in dit speelveld. Dit vraagt om een andere benadering van deze vraagstukken en doet recht aan de zogeheten participatiemaatschappij. Dit geheel in lijn met de op handen zijnde Omgevingswet.  

Een onderwerp dus om een integrale (Omgevings)visie op te ontwikkelen, waarbij niet elke locaties ingevuld hoeft te worden, maar waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Ontwerp & Omgeving

Ontwerp & Omgeving heeft bij meerdere gemeenten en particuliere instellingen ervaringen opgedaan met dit soort integrale vastgoedvraagstukken. Graag denken we dan ook met u mee over uw leegstandsvraagstukken. Als u benieuwd bent naar onze kennis op dit vlak of onze aanverwante dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op of kijk eens op onze website www.ontwerpenomgeving.nl.