Waterrobuust en klimaatbestendig denken in dijken

2 maart 2015

Nederland leeft aan, met en op het water. Wij houden van water en leven er al eeuwen mee. Veiligheid tegen overstroming is echter niet vanzelfsprekend in een land dat voor een groot deel onder de waterspiegel ligt. Primaire keringen beschermen ons tegen overstroming. Deze keringen worden regelmatig getoetst aan de wettelijke normen. Daar waar keringen niet voldoen, worden maatregelen genomen. De maatregelen komen tot uitvoering via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), sinds 2014 onderdeel van het Deltaprogramma. Daarmee zijn de MIRT spelregels van toepassing geworden op de planvorming: een traject van verkennen, planuitwerking en realisatie.

In diverse gemeenten starten waterschappen voor de afgekeurde dijktrajecten een verkenning van de problematiek en technisch mogelijke maatregelen. Gemeenten worden hierbij betrokken.

Een dijk is echter meer dan alleen een waterkering. Een dijk is een beeldbepalend element in de omgeving en kan meerdere gebruiksfuncties met elkaar combineren. De maatregelen in het kader van het HWBP zijn voor gemeenten dus een kans om andere wensen en ruimtelijke ambities te koppelen aan de dijkversterkingsmaatregelen. Dit is voor gemeenten het moment om ook te bekijken wat de eigen wensen zijn en die van de betrokkenen bij het dijktraject

Buro Ontwerp & Omgeving werkt dergelijke ruimtelijke vraagstukken uit. Vragen die wij aan gemeenten stellen zijn: heeft u deze kansen in beeld? Kent u de wensen die leven in uw gemeente? Weet u hoe u als gemeente het gebied rondom de dijk wilt ontwikkelen? Of het nu gaat om een planologische verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden, om een verankering van een ruimtelijke ambitie in het landschap of om de kwaliteit van de bodem of welke (on)mogelijkheden dit met zich meebrengt. Wij brengen samen met gemeenten in beeld wat de meekoppelkansen zijn bij de dijkverbetering en hoe deze op een goede manier ingepast kunnen worden. Dit met kennis van rivierwater gerelateerde vraagstukken.

Download folder waterrobuust en klimaatbestendig denken in dijken
flyer_hwbp_boo.pdf