Ecologie

Als nadelige effecten op beschermde natuurwaarden niet op voorhand kan worden uitgesloten is een quickscan natuurtoets nodig. De quickscan bestaat uit onderzoek naar effecten op gebieden met een speciale beschermingsstatus (bijv. Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en onderzoek naar de mogelijke effecten op beschermde plant- en diersoorten. De quickscan natuurtoets is gebaseerd op bureauonderzoek en een veldbezoek.

Als hieruit blijkt dat er geen negatieve effecten worden verwacht is geen nader onderzoek nodig. Toch komt het voor dat het onderzochte gebouw geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen of dat de ontwikkeling plaatsvindt in een gebied waar de hazelworm kan voorkomen. Als dit het geval is zijn we u als particulier, bedrijf of overheid van dienst bij de uitvoer van een nader ecologisch onderzoek.

Uit een nader onderzoek kan blijken dat een beschermde soort daadwerkelijk op de te ontwikkelen locatie voorkomt. Hoe gaan we dan verder? In dat geval stellen we een activiteitenplan op met mitigerende/compenserende maatregelen en kunnen we u verder assisteren bij de aanvraag van een ontheffing.