Milieuonderzoek

Bij vrijwel elk project spelen -al vroeg in het proces- -milieuaspecten een rol. Is de bodem schoon genoeg om er woningen te bouwen en tuinen aan te leggen? Welke invloed heeft de verbreding van een weg op -geluidhinder? Hoe gaan we om met de natuurwaarden op een locatie? 

Wij hebben specialistische kennis op milieugebied en kunnen opdrachtgevers een uitgebreid dienstenpakket bieden. Hierbij kijken we steeds naar uw specifieke vraag: Is het twijfelachtig of een ontwikkeling door kan gaan vanwege mogelijk hoge milieukosten? Dan voeren wij eerst een beperkt onderzoek uit. Zijn uw plannen zeker en concreet? Dan zorgen we ervoor dat alle benodigde onderzoeken en te nemen maatregelen worden ingepland en uitgevoerd.

Wij kunnen u van dienst zijn bij:


Bodem

 • (water)bodemonderzoek
 • sloop- en asbestadvies (ook asbestinventarisaties)
 • begeleiding saneringen

Water

 • geohydrologisch onderzoek
 • doorlatendheid
 • grondwatermonitoring
 • waterhuishoudkundig plan
 • watertoets
 • rioleringsplan
 • waterbeheer

Ecologie

 • quickscan natuurtoets
 • nader ecologisch onderzoek
 • opstellen activiteitenplan en aanvragen ontheffing Wnb (beschermde soorten)
 • onderzoek stikstofdepositie (AERIUS)
 • aanvragen vergunning Wnb (stikstof)
 • ecologische gebiedsbeoordeling

Geluid

 • akoestisch onderzoek weg- en spoorverkeer   
 • akoestisch onderzoek industrielawaai

Lucht

 • luchtkwaliteitonderzoek

 • onderzoek (agrarische) geurhinder

Infrastructuur

 • verkeer- en parkeeronderzoek

Archeologie

Externe veiligheid

 • risicoberekening externe veiligheid