Milieuonderzoek

Bij vrijwel elk project spelen -al vroeg in het proces- -milieuaspecten een rol. Is de bodem schoon genoeg om er woningen te bouwen en tuinen aan te leggen? Welke invloed heeft de verbreding van een weg op -geluidhinder? Hoe gaan we om met de natuurwaarden op een locatie? 

Wij hebben specialistische kennis op milieugebied en kunnen opdrachtgevers een uitgebreid dienstenpakket bieden. Hierbij kijken we steeds naar uw specifieke vraag: is het twijfelachtig of een ontwikkeling door kan gaan vanwege mogelijk hoge milieukosten? Dan voeren wij eerst een beperkt, verkennend onderzoek uit. Zijn uw plannen zeker en concreet? Dan zorgen we ervoor dat alle benodigde onderzoeken en te nemen maatregelen vlot worden ingepland en uitgevoerd.

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • bodem- en wateronderzoek
 • bodemsanering
 • waterhuishoudkundig plan
 • sloop- en asbestadvies
 • akoestisch onderzoek weg- en spoorverkeer
 • akoestisch onderzoek industrielawaai
 • onderzoek (agrarische) geurhinder
 • luchtkwaliteitonderzoek
 • onderzoek stikstofdepositie
 • flora- en faunaonderzoek
 • risicoberekening externe veiligheid
 • verkeer- en parkeeronderzoek