Planologie

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Dit geldt zowel voor de schuur in de tuin als de bedrijfskavel op het bedrijvenpark. De wereld van de ruimtelijke ordening is de afgelopen jaren echter drastisch veranderd. Nieuwe grootschalige woonwijken, bedrijventerreinen of kantoorlocaties worden steeds schaarser. Meer en meer wordt de waarde van de plek en de waarde van het bestaande belangrijk. Vraagstukken op het gebied van leegstaand bestaand vastgoed, leegloop van winkelcentra en de ruimtelijke consequenties van een veranderende bevolkingssamenstelling bepalen meer en meer de ruimtelijk bestuurlijke agenda. Deze zogeheten transitie in de ruimtelijke ordening vergt nieuwe werk- en denkwijzen en daarmee ruimtelijke oplossingen.

Vanuit deze gedacht gelooft Buro Ontwerp & Omgeving daarom in nieuwe manieren om met 'oude' en 'nieuwe' omgevingsvraagstukken om te gaan. Onze werkwijze kenmerkt zich door een creatieve, geïntegreerde, oplossingsgerichte, onafhankelijke en betrokken aanpak.

Onze producten zijn:

 • Bestemmingsplannen
 • Uitwerkingsplannen
 • Wijzigingsplannen
 • Inpassingsplannen
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Structuurvisies
 • Visies op herbestemming en flexibel bestemmen
 • Demografische effectrapportages
 • Ruimtelijke adviezen en verzoeken
 • Haalbaarheidsstudies
 • Centrumvisies